خاطرات

اینکه خیلی از بچه های امروز میگویند ما نسل سوخته ایم، که نیستند و نسل پدر سوخته اند، حرف گزافی است  چرا که اگر آن ها سوخته اند،  پس ما زغال زغال شده ایم! چرا که هنوز عرق درس خواندن برای کنکور در تن مان خشک نشده...

بیشتر

ابزار هدایت به بالای صفحه